Trung Tâm Hạ Tầng Mạng Miền Trung

2015

Cải tạo hệ thống điều hòa không khí cho phòng thiết bị tại trạm cáp biển SMW3

Năm thi công : 2015

Giá trị ; 2.311.929.083 VND

Chủ đầu tư : TỔNG CÔNG TY HẠ TẦNG MẠNG